Noteikumi un nosacījumi

Šo tīmekļa vietni ("Vietne") uztur Triaba.com of Ås, Norvēģija ("Triaba"). Panelis ("Panelis") attiecas uz Triaba tiešsaistes pieaugušo patērētāju paneli.

 

Lietošana. Individuālas personas drīkst izmantot šo Vietni vienīgi atbilstoši šeit izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem saviem personiskiem un nekomerciāliem nolūkiem. Jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta. Pieteikšanās un dalība Panelī vienmēr ir bez maksas. Dalība Paneļa pasākumos vienmēr ir brīvprātīga. Personas jebkurā laikā var atteikties no dalības Panelī bez maksas vai saistībām.

Privātuma politika. Triaba pievērš nopietnu uzmanību privātuma aizsardzībai. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam no jums saņemto informāciju, lūdzu, pārskatiet sadaļu "Privātuma politika".

Dalības tiesības. Triaba Panelis ir pieejams personām, kas ir 15 gadus vecas un vecākas un dzīvo vienā no valstīm, kurās mums ir aptauju paneļi. Dalība ir individuāla vienai personai ar unikālu e-pasta adresi. Vienas persona nevar piedalīties Triaba Panelī vairākkārtīgi  (piemēram, ar vairākām identitātēm).

Paneļa biedra statuss. Lai gan Vietnes saturs ir pieejams anonīmiem tiešsaistes apmeklētājiem, citi pakalpojumi un saturs var tikt ierobežots un pieejams tikai Paneļa biedriem. Lai kļūtu par dalībnieku, personai, reģistrējoties Panelī, jāsniedz patiesa informācija un tā nedrīkst izmantot kādus rīkus vai citus līdzekļus, lai maskētu savu patieso identitāti. Ja persona reģistrējoties ir sniegusi būtisku informāciju, kura ir nepatiesa, neprecīza, neatbilstoša vai nepilnīga, vai Triaba un/vai kādam no tās pārstāvjiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka sniegtā informācija ir nepatiesa, neprecīza, neatbilstoša vai nepilnīga,  Triaba un/vai tās pilnavrotajiem pārstāvjiem ir tiesības pārtraukt šo personu dalību un liegt jebkādu esošu vai turpmāku piekļuvi šai Vietnei un tās izmantošanu, kā arī pēc saviem ieskatiem jebkādā apmērā anulēt un dzēst jebkādu uzkrāto atlīdzību vai balvas, kas citādi varētu būt izmaksājamas šai personai.

Dalības uzsākšana un dalības uzturēšana. Lai iegūtu pieeju Triaba Paneļa biedru sadaļai, katram panelistam reģistrācijas laikā tiek prasīts norādīt savu lietotājvārdu. Parole jums tiks nosūtīta uz e-pastu. Jūs esat atbildīgi par savas paroles drošību un par jebkādu pieejas informācijas un paroles izmantošanu vai neatļautu tās izmantošanu.

Aptauju uzaicinājumu biežums un Triaba Paneļa biedru piedalīšanās aptaujās. Savā personiskajā informācijā, kas ietverta viņu tiešsaistes profilā, Paneļa biedri var norādīt maksimālo apsekojumu skaitu, ko viņi vēlētos aizpildīt mēneša laikā. Paneļa biedri var saņemt uzaicinājumus aptauju izpildei ne biežāk kā pašu noteiktā kvota, kas norādīta profilā, vai paneļa biedri var vispār nesaņemt uzaicinājumus. Pēc konkrētas aptaujas pabeigšanas var būt vairāku dienu pārtraukums pirms paneļa biedram tiek piedāvāts cits aptaujas uzaicinājums. Lai gan tiek sekots, lai katram panelistam aptauju uzaicinājumi tiktu sūtīti pietiekami bieži līdz viņa izvēlētajam biežumam, tomēr dažādu faktoru dēļ konkrēts paneļa biedrs var nesaņemt tik daudz uzaicinājumus piedalīties aptaujās, cik būtu vēlējies. Ņemiet vērā, ka Triaba un CInt/OpinionHUB nav pienākuma piedāvāt jebkādu noteiktu vai minimālu aptauju uzaicinājumu skaitu.

Kamēr paneļa biedri uztur savu kontu labā stāvoklī (t. i., profila informācija tiek atjaunināta, tiek sasniegts vajadzīgais dalības līmenis piedāvātajos aptauju uzaicinājumos, utt.), nopelnītā nauda tiek saglabāta bez termiņa ierobežojuma. Kontā uzkrātie punkti kļūst neaktīvi, ja panelists noteiktu laika periodu nav bijis aktīvs. Punktu uzskaite joprojām tiek veikta, tikai tie nav redzami konta bilancē. Lai aktivizētu šos punktus, jums ir jānosūta e-pasts uz adresi support(at)triaba.com. Ja esat bijis neaktīvs ilgāku laiku, jūsu paneļa konts, iespējams, ir ticis dzēsts.

Neatļauta lietošana. Lietotājs nedrīkst izmantot jebkādus tehnoloģiskus rīkus, piemēram, spaiderus, robotus vai citas automatizētas datu ieguves metodes, lai kataloģizētu, lejupielādētu, saglabātu vai citādi reproducētu vai izplatītu Vietnē pieejamo saturu. Persona nav tiesīga veikt vai būt iesaistīta jebkādā paneļa, aptauju, pētījumu vai atlīdzības rezultātu manipulēšanā, par ko tiek piemērota izslēgšana no dalības panelī. Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas traucē Vietnes vai jebkura cita lietotāja Vietnes izmantošanu, ieskaitot, bez ierobežojuma, Vietnes pārslogošanu un pārpludināšanu ar viltus pieprasījumiem, ļaunprogrammu nosūtīšanu vai Vietnes koda uzlaušanu. Jūs nedrīkstat sūtīt nepieprasītus e-pasta ziņojumus, ieskaitot mārketinga paziņojumus un/vai produktu vai pakalpojumu reklāmas. Jūs nedrīkstat izvietot Vietnes daļas citā tīmekļa vietnē vai mainīt Vietnes izskatu. Triaba pilnībā sadarbosies ar visām tiesībsargājošām iestādēm vai tiesu iestādēm, ievērojot jebkādu piemērojamo tiesību aktu, izpildot pieprasījumu vai pienākumu atklāt to personu indentitāti, kas izplata šādu informačiju vai materiālus.

Profila informācijas atjaunošana. Triaba Paneļa dalībnieki apņemas savlaicīgi atjaunināt jebkuras izmaiņas personiskajā un citā informācijā, ieskaitot vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un demogrāfisko informāciju, kas norādīta profila individuālajā sadaļā un  ir pieejama biedriem pēc ieiešanas Paneļa biedra kontā.

Triaba tiesības slēgt neaktīvus kontus . Ja kāds dalībnieks nav piedalījies nevienā aptaujā ilgstošā  laika periodā, Triaba pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma var pārtraukt biedra dalību. Citi iemesli dalības pārtraukšanai bez iepriekšēja paziņojuma ietver, bet ne tikai, neatbilstošas vai nepatiesas atbildes uz aptauju jautājumiem un daudzkārtēja nespēja nosūtīt uzaicinājumu, ja paneļa biedra e-pasta adrese ir nederīga vai e-pasta pastakastīte ir pilna un nepieņem sūtījumus. Turklāt Triaba pēc saviem ieskatiem var ņemt vērā jebkuru citu faktu vai nosacījumu kā pietiekamu pamatojumu dalības izbeigšanai. Pēc dalības pārtraukšanas personai vairs netiek sūtīti uzaicinājumi piedalīties aptaujās.Triaba pēc saviem ieskatiem var paziņot vai nepaziņot paneļa biedram par dalības pārtraukšanu. Ja, nesaņemot aptauju uzaicinājumus vai vadoties pēc citiem apsvērumiem, paneļa biedram ir pamats uzskatīt, ka viņa dalība panelī ir pārtraukta, viņs var sazināties ar Triaba, izmantojot šīs vietnes sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktinformāciju. Parasti gadījumos, ja dalības pārtraukšanas iemesls ir neaktivitāte, nesaņemtā atlīdzība (t.i., ja ir sasniegts izmaksai nepieciešamais slieksnis), var tikt pieprasīta 90 dienu laikā pēc dalības pārtraukšanas. Pēc šā termiņa beigām personas tiesības pieprasīt atlīdzību zaudēs spēku. Līdz ar kļūšanu par biedru jūs vienlaikus atsakāties no jebkādiem prasījumiem pret Triaba vai tās partneriem, kas var celties saistībā ar šādu dalības pārtraukšanu vai atlīdzības termiņiem.

Saziņa starp Panelistiem un Triaba . Kļūstot par Paneļa biedru, persona piekrīt saņemt e-pasta ziņojumus, kas nosūtīti mūsu vārdā un uzaicina šo personu piedalīties aptaujās, kas, ciktāl iespējams, atbilst pieredzei un fona informācijai, kas tikai norādīta reģistrējoties. Līdzdalība visās aptaujās vienmēr ir brīvprātīga. Tāpat jūsu informācijai laiku pa laikam var tikt nosūtīti arī jaunumi par attiecīgo Paneli vai uzņēmuma ziņas. Šajā vietnē ir norādītas e-pasta adreses, lai jūs varētu sazināties ar mums tieši par jebkuru jautājumu vai neskaidrībām. Mēs iepazīstamies un atbildam individuāli uz katru e-pastu, ko saņemam; atbilde tiek sniegta maksimums 2-6 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas.

Dalības izbeigšana. Ja kāds to izvēlas, dalība Panelī var tikt izbeigta jebkurā brīdī bez maksas vai saistībām. Dalībnieks var vienkārši ieiet savā kontā un noklikšķināt uz saites "Unregister" (Pārtraukt dalību). Ievērojiet, ka visi uzkrātie punkti nevar tikt pārsūtīti vai izmaksāti un tiks neatgriezeniski dzēsti.

Intelektuālais īpašums. Visas šīs Vietnes lapas un saturs, kā arī ar to saistītās aptaujas, tostarp, bet ne tikai, teksta, grafiskie, audio, video, foto, logotipu vai citi materiāli ir Triaba, tās licencēto un biznesa partneru un saistīto pušu intelektuālais īpašums vai tiek izmantots ar to atļauju, ieskaitot visas tajā iekļautās preču zīmes, autortiesības, patentus un komercnoslēpumus. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, reproducēt, veidot atvasinātos darbus, pārpublicēt, eksponēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkādā veidā šajā vietnē pieejamo saturu bez iepriekšējas Triaba iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Saistību atruna. Vietne, ieskaitot visu tās saturu vai Vietnē piedāvātos vai no Vietnes pieejamos pakalpojumus, tiek piedāvāta, kāda tā ir. Ciktāl atbilstoši likumam ir pieļaujams, Triaba neuzņemas nekāda veida apliecinājumus vai garantijas saistībā ar Vietnes saturu. Turklāt Triaba noraida jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp un bez ierobežojumiem, par nosacījumu ievērošanu, lietu pārdošanas iespējām vai piemērotību noteiktam mērķim. Triaba neuzņemas garantēt, ka Vietnē ietvertās funkcijas jebkādi ietvertie materiāli vai saturs būs nepārtraukti pieejami vai ir bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti, vai ka Vietnē vai to uzturošajā serverī tiks veikti labojumi, vai ka Vietne vai to uzturošais serveris nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus. Triaba nekādā gadījumā neuzņemas atbildību saskaņā ar jebkādu priekšstatu par prasību, līgumu, tiešu atbildību vai ar citu juridisku vai taisnīguma priekšstatu par jebkādu zaudētu peļņu, zaudētiem datiem, iespēju zudumu, kompensācijām atveseļošanās, aprūpes, soda sankciju, personas savainojumu/nāves, tiešu, netiešu vai citu cēloņsakarības rezultātā radušos kaitējumu gadījumos,  katrs no tiem tiek izslēgts pēc pušu vienošanās neatkarīgi no tā, vai kāda no pusēm ir vai nav bijusi informēta par šādu kaitējumu iespējamību.

Izmaiņas. Visa Vietnē publicētā informāciju var tikt grozīta bez brīdinājuma. Minētais ietver visus ar Paneli saistītos aspektus, tostarp, bet ne tikai, informāciju par atlīdzības izmaksas slieksni un vērtību naudā, kā arī izmaksu termiņiem. Turklāt šie Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņu gadījumā tās tiks publicējas Vietnē un tiem, kurus skar tās noteikumi, ir pienākums regulāri pārskatīt vietnes saturu un monitorēt izmaiņas.

Zaudējumu atlīdzināšana. Jūs piekrītat atlīdzināt, nepieļaut un pasargāt Triaba, tās darbiniekus, direktorus, amatpersonas, aģentus un pārstāvjus no visiem un jebkādiem trešo personu prasījumiem, pretenzijām, saistībām, izmaksām vai izdevumiem, ieskaitot saprātīgus advokāta honorārus un izdevumus, kas rodas vai ir saistīti ar jebkuru jūsu izdarītu šo Noteikumu un nosacījumu vai spēkā esošo likumu pārkāpumu.

Atbildības ierobežošana. Triaba nekādā gadījumā nav atbildīga par zaudētu peļņu, nemateriālām vērtībām vai citiem tiešiem vai netiešiem kaitējumiem, ko cietuši Vietnes biedri, klienti vai citi saistībā ar Triaba sniegumu vai neizpildi šīs vienošanās ietvaros neatkarīgi no tā, vai par šādu kaitējumu iespējamību Triaba ir tikusi informēta vai Triaba ir bijusi pamatota iespēja tos paredzēt. Triaba nenes atbildību un neuzņemas saistības, un respondents atsakās no jebkādiem prasījumiem, darbības vai atlīdzinājuma par jebkādu kaitējumu, tiešu vai netiešu, nejaušu, īpašu vai izrietošu, vai zaudējumiem, kas radušies no piedalīšanās Paneļa biedriem piedāvātajās aptaujās vai paļaujoties vai lietojot Vietnē vai as Vietnes starpniecību pieejamo informāciju, pakalpojumus vai preces, izņemot, ja šāda atbildība ir noteikta likumā. Visi Vietnes lietotāji apliecina, ka Triaba neatbild par reklāmu vai partneru vietņu saturu, nedz arī ir atbildīga vai uzņemas saistības par tur ietverto materiālu precizitāti vai par jebkādu trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aiskārumu, vai jebkādu krāpšanu vai citu noziedzīgu rīcību.

Vispārējā atbilstība likumam. Visām personām ir jāievēro visus piemērojamos likumus, reglamentus, rīkojumus un noteikumus saistībā ar Vietnes izmantošanu.

Paziņojumi. Ja nav skaidri norādīts citādi, jebkuri paziņojumi ir nosūtāmi pa e-pastu uz sadaļā "Atbalsts" norādīto e-pasta adresi (Triaba gadījumā) vai uz e-pasta adresi, ko privātpersona norādījusi Triaba savā personiskās informācijas profilā (privātpersonas gadījumā), vai arī citu adresi, kuru puse ir norādījusi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu pēc 24 stundām pēc e-pasta nosūtīšanas, ja vien nosūtītāja puse nav saņēmusi atbildi, ka e-pasta adrese nav derīga. Triaba var nosūtīt arī individuālu paziņojumu pa pastu uz reģistrācijas laikā norādīto adresi, ja ir zināma pasta adrese, ir veikta pasta izdevumu priekšapmaksa un pieteikts paziņojums par saņemšanu. Šādā gadījumā paziņojumu uzskata par saņemtu pēc trīs dienām pēc sūtījuma nosūtīšanas datuma.
Strīdu izšķiršana. Jebkādi strīdi vai prasības, kas izriet vai ir saistītas ar šo vienošanos risina likumā paredzētajā kārtībā saskaņā ar vispārpieņemtajiem komercstrīdu izšķiršanas principiem. Jebkuru šādu strīdu vai pretenziju izskata individuāli un tas nevar tikt apvienots un izskatīts kopā ar jebkādu citas puses strīdu vai prasību.  Izskatīšana notiek Oslo, Norvēģijā un tiesas spriedums izpildei var tikt iesniegts jebkurai atbilstošas jurisdikcijas tiesai. Privātpersona vai Triaba var griezties atbilstošas jurisdikcijas tiesā Oslo un lūgt pieņemt lēmumu par privātpersobnas vai Triaba tiesību uz īpašumu aizsardzību laikā līdz tiesvedības pabeigšanai.

Spēkā esamība. Ja atbilstošas jurisdikcijas tiesa jebkādu iemeslu dēļ atzīst vai pasludina kādu daļu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem par neatbilstošu vai neizpildāmu, tā vairs nav spēkā, tomēr tas neiespaido jebkādu citu šo Noteikumu un nosacījumu daļu.

Vispārīgi. Šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanā saistoši ir Norvēģijas likumi, kas neskar konrēto valsti attiecībā uz tiesību aktu pretrunām. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem tiek atzīts par neatbilstošu vai neizpildāmu, šis punkts tiek atcelts un paliek spēkā atlikušie punkti. Virsraksti ir paredzēti tikai pārskatāmībai un tie nekādā veidā nedefinē, neierobežo vai nenosaka nodaļas saturu vai ietvaru. Ja jūsu vai citu izdarīta pārkāpuma gadījumā mēs neesam atbilstoši rīkojušies, tas neatceļ mūsu tiesības atbilstoši rīkoties turpmāku vai līdzīgu pārkāpumu gadījumā. Šis dokuments ietver vispērējo izpratni un vienošanos starp mums attiecībā uz tajā skartajiem jautājumiem.

Jautājumi. Ja kādam rodas jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa pastu uz: Triaba Panel, c/o Frode Lorentzen, Lyngveien 2b, 1430 Ås, Norvēģija vai pa e-pastu: support(at)triaba.com

Piedalīšanās aptaujās (atbilstoši Cint Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem):
Kad  esat uzaicināti piedalīties aptaujā atbilstoši jūsu profilā sniegtajai informācijai. Jūsu piedalīšanās pētījumā tiek augstu novērtēta. Vēlamies jūs informēt par noteikumiem un nosacījumiem, kas nosaka jūsu piedalīšanos aptaujā. Šie Aptaujas dalības noteikumi un nosacījumi (turmāk tekstā "Noteikumi") tiek piemēroti papildus jūsu vienošanās ar Triaba noteikumiem, tāpat kā katras aptaujas īpašie noteikumi, ciktāl tie piemērojami.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka dalības aptaujā turpināšana apliecina jūsu piekrišanu šiem Noteikumiem, kā arī tiem, kas ietverti mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti. Ja nepiekrītat vai jums nav atbilstoša tiesiskā statusa piekrist Noteikumiem vai jebkādai to daļai, lūdzu, nepiedalieties aptaujā.

Nosacījumi dalībai aptaujā
Nosacījums jūsu dalībai aptaujā un aptauju vietnes lietošanai ir jūsu apņemšanās ievērot šos Noteikumus, kā arī jebkādus citus noteikumus un nosacījumus, kas attiecināmi uz jūsu dalību, ietverot jebkādu vienošanos strap jums un paneļa īpašnieku. Jūsu dalībai aptaujā un aptauju vietnes lietošanai jāatbilst piemēromajaiem tiesību aktiem.
Piedaloties aptaujā, jūs apņematies jebkurā laikā, kad tas tiek prasīts, sniegt par sevi patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju. Ja sniedzat informāciju, kas ir nepatiesa, neprecīza, neatbilstoša vai nepilnīga, vai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda informācija ir nepatiesa, neprecīza, neatbilstoša vai nepilnīga, jūs varat netikt kvalificēts aptaujai un rezultātā par savu dalību nesaņemsiet nekādus punktus, kas ir nopelnīti vai varētu tikt nopelnīti, vai jebkādas balvas. Papildus tam paneļa īpašnieks var slēgt jūsu biedra kontu un atteikt jums dalību jebkurā un visās šībrīža vai turpmākajās aptaujās (vai kādā to daļā).

Sasteigta aptauja
Pārbaudes un drošības nolūkiek aptaujai var būt noteikts paredzamais izpildes ilgums, kurā aptauja ir izpildāma. Ja pabeidzat aptauju laikā, kas neatbilst paredzētajam laika diapazonam, jūs varat netikt atzīti par aptauju pabeigušiem un rezultātā varat nesaņemt jebkādu atlīdzību par piedalīšanos. Papildus tam jūsu paneļa īpašnieks var izslēgt jūs no paneļa.

Īpaši pārbaudes jautājumi
Aptauja var saturēt to pašu vai līdzīgus jautājumus vairākas reizes, vai pārbaudīt konkrētas atbildes izvēli (t.s. īpašie pārbaudes jautājumi), lai pārliecinātos, ka atbildat patiesi un/vai esat rūpīgi izlasījuši visus aptaujas jautājumus. Ja jūsu atbildes uz šādiem īpašiem pārbaudes jautājumiem norādīs, ka neesat sniedzis patiesas atbildes un/vai neesat rūpīgi izlasījuši visus aptaujas jautājumus, jūs varat nekvalificēties aptaujai un rezultātā nesaņemsiet jebkādu atlīdzību par piedalīšanos. Papildus tam jūsu dalība panelī var tikt apturēta un konts dzēsts.

Atvērtie jautājumi

Aptaujās var būt daļas, kurās jums jāieraksta jūsu atbildes teksta veidā (nevis jāizvēlas atbildi no iepriekš noteiktu atbilžu kopuma). Ja jūsu atbilde uz atvērto jautājumu tiek atzīta kā tāda, kurā lietota nepieņemama valoda vai tā neatbilst jautājumam, jūs varat nekvalificēties aptaujai un rezultātā nesaņemsiet jebkādu atlīdzību par piedalīšanos. Papildus tam jūsu dalība panelī var tikt apturēta un konts dzēsts.

Jūsu pienākumi
Piedaloties aptaujā vai izmantojot aptauju vietni, jūs apņematies:

(i) netraucēt, neradīt drošības riskus vai citādi neapgrūtināt aptauju vietnes vai ar aptauju vietni saistītu vai no tās pieejamu jebkādu pakalpojumu, sistēmas resursu, kontu, serveru vai tīklu darbībuar aptauju vietni  darbību;

(ii) netraucēt izmantot aptauju vietni vai ar to saistītās vietnes jebkuriem citiem lietotājiem un neiejaukties viņu darbībās;

(iii) neielādēt, neizvietot vai citādi nepārsūtīt uz aptauju vietni vai ar aptaujas vietnes starpniecību jebkādus datorvīrusus vai vai citus kaitīgus, graujošus vai destruktīvus failus, programmas vai kodus;

(iv) neizmantot un nemēģināt izmantot cita lietotāja kontu, pakalpojumu vai sistēmu bez autorizācijas, kā arī neizmantot nepatiesu identitāti aptaujā vai aptauju vietnē;

(v), neizplatīt aptauju vietnē vai saistībā ar to jebkādas mēstules, ķēdes vēstules, viltus vēstules vai jebkādus cita veida nepieprasītus vai masu sūtījumus; un

(vi) necensties iegūt nesankcionētu piekļuvi  aptaujai vai aptauju vietnei un aptaujas vai aptauju vietnes daļām, kurām ir noteikta ierobežota piekļuve.

Turklāt jūs piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par darbībām un paziņojumiem, kas veiktas ar vai pārsūtīti uz jūsu kontu vai jūsu kontam, un ka jūs ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus, kas attiecināmi uz jūsu darbību aptaujā vai aptaujas vietnē.

Apturēšana
Jūsu piekļuvi aptaujai vai aptaujas vietnei jebkurā laikā var apturēt vai pārtraukt, ja neesat ievērojis šos Noteikumus vai jebkurus citus piemērojamos līdzdalības noteikumus, vai arī gadījumā, ja piedalāties aptaujā vai izmantojat aptauju vietni nelikumīgā veidā vai citā veidā, kas nodar kaitējumu mums, paneļa īpašniekam, aptaujas īpašniekam vai jebkurai citai trešajai pusei.

Intelektuālais īpašums
Ja nav norādīts citādi, uz visiem materiāliem, tai skaitā un bez ierobežojumiem, visiem konceptiem, tekstu, dizainu, grafiku, zīmējumiem, fotogrāfijām, videoklipiem, mūziku un skaņu, kā arī visām preču zīmēm, pakalpojumu un preču zīmoliem, kas izmantoti aptaujā un/vai aptauju vietnē, kā arī to kopām un vienošanām (kopumā saukts "Saturs") ir attiecināmas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes un patenti vai tiesības pieteikt to reģistrāciju visā pasaulē, kas pieder vai ir licenzētas  mums, mūsu partneriem, aptaujas īpašniekam vai citai trešajai pusei, kas ir attiecīgie īpašnieki šim intelektuālajam īpašumam.

Jums nav tiesību izmantot vai reproducēt Saturu un visas intelektuālā īpašuma tiesības ir nepārprotami rezervētas. Jums nav tiesību izmantot, izpaust, lejupielādēt, kopēt, izplatīt vai reproducēt (tostarp publicēt jebkurā tīmekļa vietnē, sociālajā medijā vai emuārā) Saturu vai ar Saturu sasitītu tēmu un visas intelektuālā īpašuma tiesības ir nepārprotami rezervētas.Lūdzu, Ņemiet vērā, ka pret jums var vērsties ar tiesiskiem līdzekļiem gadījumā, ja tiks konstatēta jūsu līdzdalība Satura nelikumīgā izmantošanā.

Jūs drīkstat piedalīties aptaujā un lietot aptauju vietni vienīgi tādā veidā, kas nepārkāpj mūsu vai jebkuras citas puses intelektuālā īpašuma tiesības.

Atlīdzības punktu sistēmas noteikumi
Lai saņemtu punktus, jums sekmīgi jāpabeidz piedalīšanās aptaujā. Nav nepieciešams izdarīt pirkumu.

Punktu skaits, ko varat saņemt par aptauju, ir norādīts aptaujas sākumā. Lūdzu, ievērojiet, ka jūs esat atbildīgi par jebkādiem nodokļiem vai nodevām, kas var tikt piemēroti iegūtajiem vai iekasētajiem punktiem. Mēs neuzņemamies atbildību vai jebkāda veida saistības par jebkādiem nodokļiem vai nodevām, kas var tikt piemēroti iegūtajiem vai iekasētajiem punktiem vai atlīdzībai.
Jūsu piedalīšanos aptaujā var apturēt, mainīt vai izbeigt, un var atcelt vai dzēst jebkurus nopelnītos punktus vai atlīdzību, ja jūs pieļaujat ļaunprātību vai pārkāpjat noteikumus, reglamentus un nosacījumus. Šādos gadījumos mēs pret jums neuzņemamies nekādas saistības.

Atruna
Jūs skaidri piekrītat, ka pilnībā uzņematies risku par jūsu līdzdalību aptaujā un aptaujas vietnes pārlūkošanu. Ciktāl to nosaka piemērojamie tiesību akti, mēs, mūsu klienti, saistītie uzņēmumi vai citas trešās personas, kā arī mūsu un to attiecīgie direktori, amatpersonas, darbinieki, pārstāvji, aģenti, trešās puses satura nodrošinātāji un licences sniedzēji neuzņemas nekādas garantijas, ne tiešas, ne izrietošas vai noteikumos ietvertas, ieskaitot tādas, kas attiecināmas uz pārdodamību un atbilstību konkrētam izmantošanas mērķim, ka dalība aptaujā vai aptauju vietnes izmantošana noritēs bez pārtraukumiem vai būs bez kļūdām, tāpat arī attiecībā uz rezultātiem, kas var tikt iegūti no jūsu dalības aptaujā vai aptauju vietnes izmantošanas, vai par jebkādas informācijas precizitāti, ticamību vai saturu, vai par pakalpojumiem, kas piedāvāti ar aptaujas vai aptauju vietnes starpniecību, izņemot tās, kas nepārprotami noteiktas šajos Noteikumos.

Atbildības ierobežošana
CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS, MŪSU SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TREŠĀS PERSONAS VAI DIREKTORI, AMATPERSONAS, AKCIONĀRI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, LĪGUMSLĒDZĒJI, PĒCTEČI VAI CESIONĀRI NEUZŅEMAMIES PRET JUMS JEBKĀDAS SAISTĪBAS, TAI SKAITĀ UN BEZ IEROBEŽOJUMIEM, PAR JEBKURU JAUTĀJUMU SAISTĪBĀ AR ŠO VIENOŠANOS, JEBKĀDU JŪSU IEGULDĪJUMU, VAI PAR JEBKURU TIEŠU, NETIEŠU, ĪPAŠU, SANKCIJU, NEJAUŠU, PAĻĀVĪGU, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU, ZAUDĒTU PEĻŅU, ZAUDĒTIEM SAGAIDĀMIEM UZKRĀJUMIEM, VAI JEBKĀDU CITU NETIEŠU KAITĒJUMU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI MUMS IR BIJIS VAI NAV BIJIS BRĪDINĀJUMA PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

Atbildības ierobežošanu un atrunas šajos noteikumos piemēro neatkarīgi no rīcības veida, neatkarīgi no tā, vai tas ir līgums, garantija, delikts, kvazidelikts, stingras saistības, nolaidība vai citi delikti un tās paliek spēkā arī tad, ja notikusi būtiska līguma pārkāpšana vai būtisku noteikumu neizpilde.

Kaitējuma atlīdzināšana
Jūs piekrītat atlīdzināt, nepieļaut un pasargāt mūs un mūsu saistītos uzņēmumus, reklāmdevējus un citas trešās puses, ieskaitot direktorus, amatpersonas, akcionārus, darbiniekus, pārstāvjus, līgumslēdzējus, saistītās puses, pēctečus un cesionārus no visiem un jebkādiem kaitējumiem, izdevumiem, saistībām un jebkāda veida zaudējumiem (ieskaitot un bez ierobežojumiem juridiskās izmaksas), kas izriet no trešās puses celtas prasības attiecībā uz vai saistībā ar jūsu piedalīšanos aptaujā vai aptauju vietnes izmantošanu, vai mums vai konkrētai trešajai pusei sniegto ieguldījumu, vai šo Noteikumu pārkāpumu, ciktāl šie kaitējumi, izdevumi, saistības un zaudējumi radušies jūsu rīcības rezultātā.

Tiesības izmainīt un kontrolēt vietni
Aptauju vietnes Saturs var tikt mainīts, dzēsts vai noteikti pieejas ierobežojumi bez iepriekše'ja brīdinājuma.

Spēkā esamība un tiesību nodošana
Ja, neatkarīgi no cēloņa, kādu no šo Noteikumu nosacījumiem vai punktiem tiesa atzīst par spēkā neesošu, atceļamu vai kā citādi nepiemērojamu, šāds nosacījums vai punkts ir nodalāms no pārējās Noteikumu daļas un pārējā Noteikumu daļa ir piemērojama un interpretējama bez atsauces uz nepiemērojamo nosacījumu.

Jūs nedrīkstat nodot no šiem Noteikumiem izrietošās tiesības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs piekrītat, ka mēs varam nodot Noteikumu tiesības jebkurā laikā, jūs par to neinformējot.