Zmluvné Podmienky

Táto webová stránka (“stránka”) je prevádzkovaná Triaba.com v Ås, Nórsko (“Triaba”). Panel (“Panel”) sa vzťahuje na online panel od Triaba pre dospelých spotrebiteľov.

Zmluvné podmienky pre členstvo v pracovnej skupine, účasť na prieskumoch a používanie služieb Triaba.

 

Použitie . Jednotlivci môžu používať túto stránku výlučne v súlade so Zmluvnými Podmienkami nachádzajúcimi sa tu a pre ich osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek iné využitie je zakázané. Stať sa členom Panelu je vždy zdarma. Účasť na panelových aktivitách je stále dobrovoľná. Jednotlivci sa môžu odhlásiť z Panelu kedykoľvek bezplatne a bez záväzkov.

Ochrana Osobných Údajov . Triaba berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Pre viac informácií o to ako používame zozbierané informácie, prečítajte prosím naše “Zásady Ochrany Osobných Údajov”.

Kto sa môže stať členom. Triaba Panel je otvorený všetkým od veku 15 rokov a sú občanmi jednej z krajín v ktorých máme anketové panely. Členstvo je viazané na jedného človeka s jedinečnou e-mailovou adresou. Jednotlivec nesmie mať viacero účtov v Triaba Panel (ako napr. pod rôznymi identitami).
 
Ako sa stať členom panelu . Časť obsahu stránky je dostupná anonymným návštevníkom, ostatné služby a obsah je dostupný len pre registrovaným členom panelu. Ak sa chcete stať členom, musíte poskytnúť pravdivé informácie pri registrácií a nesmiete použiť alias any iné metódy maskovania identity. Ak pri registrácii poskytnete relevantné informácie ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, Triaba a/alebo jeden z autorizovaných agentov majú právo ukončiť Vaše členstvo a zabrániť v prístupe a využití stránky, a taktiež, podľa vlastného uváženia, vyhlásiť za normálnych okolností platné nazbierané odmeny alebo ceny za neplatné.
 
Uzavretie a udržiavanie členstva v Paneli. Každý panelista si musí zvoliť užívateľské meno pri registrácii, aby mal prístup na členskú stránku Triaba Panelu. Heslo bude zaslané automaticky formou e-mailu. Ste zodpovedný za bezpečnosť Vášho hesla a ste výhradne zodpovedný za oprávnené aj neoprávnené použitie Vášho hesla.
 
Ako často sú pozvánky na anketu posielané a účasť členov Triaba Panelu. Členovia panelu môžu zvoliť maximálny počet ankiet, ktorých sa chcú zúčastniť za mesiac vo svojom online profile. Členovia panelu môžu obdržať pozvánky na ankety často až do limitu ktorý si stanovili alebo môžu nedostať žiadnu pozvánku. Po dokončení ankety sa môže stať, že daný člen panelu neobdrží ďalšiu pozvánku po dobu niekoľkých dní. Aj napriek tomu, že sa snažíme poslať pozvánku na anketu našim panelistom tak často ako nimi zvolený maximálny počet povoľuje, z rôznych dôvodov sa môže stať, že člen panelu neobdrží toľko pozvánok k anketám koľko by chcel. Triaba a CINT/OpinionHUB nemajú žiadnu povinnosť poskytnúť určitý alebo minimálny počet pozvánok.
 
Pokiaľ člen panelu udržiava svoj účet v dobrom stave (ako napr. profilové údaje sú aktuálne, udržuje primeranú mieru účasti na ponúknutých anketách, atď.), získané peniaze budú udržiavané bez expiračného dátumu. Body na účte sa stanú inaktívnymi na ak panelista nebol aktívny určitý čas. Záznam o týchto bodoch je uložený, neukazujú sa ale v zostatku. Je možné požiadať o obnovenie týchto bodov zaslaním e-mailu na support(at)triaba.com. Ak ste boli neaktívny dlhšiu dobu, mohla byť vaša registrácia v paneli zrušená. 
 
Neautorizované použitie. Nie je dovolené použiť akýkoľvek technologické prostriedky, ako napríklad spidere, roboty alebo iné automatizované metódy na dolovanie dát na katalogizovanie, stiahnutie, uloženie alebo reprodukciu a distribúciu obsahu stránky. Taktiež nie je dovolené manipulovať výsledky panelu, dotazníka, ankety alebo losovanie cien na tejto stránke alebo v kontexte akejkoľvek aktivity vykonávanej v dôsledku panelového členstva. Nie je dovolené zasahovať do stránky alebo akéhokoľvek používania stránky iného užívateľa vrátane, nie však výlučne, pomocou overloadingu, floodingu, mail bombingu alebo crashingu stránky. Nie je dovolené posielať nechcené e-maily, vrátane propagácie a/alebo reklám na produkty alebo služby. Nie je dovolené vkladať časti stánky do iných stránok alebo meniť výzor stránky. Triaba bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnymi nariadeniami v rámci platných zákonov, ktoré žiadajú alebo prikazujú aby Triaba zdieľala identitu kohokoľvek, kto zdieľa žiadané informácie alebo materiály.
 
Aktualizácia profilu. Členovia Triaba Panelu súhlasia s tým, že budú včasne aktualizovať osobné a akékoľvek iné informácie vrátane, ale nie výlučne, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a demografický informácií vo Vašom profile po prihlásení.
 
Inaktivita a zrušenie Triaba účtu . Ak sa člen nezúčastní žiadnej ankety počas určitej doby, Triaba môže, podľa vlastného uváženia, zrušiť členstvo bez predchádzajúceho upozornenia. Iné dôvody pre zrušenie bez predchádzajúceho upozornenia môžu byť, okrem iného, nevhodné alebo nepravdivé odpovede v anketách, prípadne ak má člen nedoručiteľnú e-mailovú adresu alebo adresy ktoré sú zaplnené po niekoľkých pokusoch kontaktovať ho. Triaba môže taktiež, podľa vlastného uváženia, považovať akýkoľvek iný fakt alebo okolnosť za dostatočný dôvod na zrušenie. Po zrušení členstva, člen ktorého účet bol zrušený prestane dostávať pozvánky na účasť na anketách ako člen panelu. Triaba môže, podľa vlastného uváženia, oznámiť členovi, že jeho účet bol zrušený. Ak člen, či už na základe toho, že nedostáva pozvánky na ankety alebo z iných dôvodov má podozrenie, že jeho účet bol zrušený, môže kontaktovať spoločnosť Triaba a kontaktné informácie sú k dispozícii na tejto stránke pod položkou “Kontakt”. Vo všeobecnosti, v prípadoch kde došlo k zrušení kvôli inaktivite, nazbierané odmeny (ako napr. ak sú za hranicou výberu) môžu byť ešte uplatnené po dobu 90 dní po zrušení. Po tomto období vyprší možnosť výberu odmien. Ako podmienku členstva sa týmto vzdávate všetkých pohľadávok voči spoločnosti Triaba a jej partnerov vzniknutých z alebo súvisiacich so zrušením alebo expiráciou odmien. 

Komunikácia medzi Panelistami a Triabou . Členstvom v Paneli súhlasíte s dostávaním emailov generovaných v našom mene, ktoré obsahujú pozvánku k účasti na anketách, ktoré sú podľa možností v súlade so skúsenosťami a pozadím poskytnutým pri registrácii. Účasť na všetkých anketách je vždy dobrovoľná. Z času na čas môže byť zaslaný aj e-mail bulletin o Paneli alebo správy o spoločnosti. E-mailové linky cez ktoré sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo obavami sú k dispozícii na stránke. Každý e-mail ktorý obdržíme je prečítame a odpovedáme na neho jednotlivo; prosím rátajte s dobou 2-6 pracovných dní na odpoveď.
 
Zrušenie členstva . Ak sa rozhodnete, môžete kedykoľvek, bezplatne a bez záväzkov zrušiť panelové členstvo. Stačí sa prihlásiť a kliknúť na odkaz “zrušiť registráciu” na zrušenie členstva. Majte prosím na vedomí, že nie všetky nazbierané body môžu byť prevedené alebo vyplatené a budú permanentne vymazané.
 
Duševné vlastníctvo . Všetky stránky, obsah na stránke a súvisiacich ankiet vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky, audia, videa, fotiek, ankiet, log alebo iných materiálov sú autorizované pre použitie alebo sú duševným vlastníctvom spoločnosti Triaba a poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a pridružených spoločností, vrátane obsiahnutých ochranných známok, servisných značiek, autorských práv, patentov a obchodných tajomstiev. Nie je dovolené modifikovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, publikovať, zobrazovať, uploadovať, postovať, transmitovať alebo distribuovať poskytnutý obsah bez predošlého súhlasu spoločnosti Triaba. 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti . Stránka, vrátane všetkého obsahu alebo služieb sprístupnených na Stránke alebo prístupných cez túto stránku, je poskytovaná „tak ako je“. Spoločnosť Triaba v maximálnej miere povolenej zákonom neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu na obsah na stránke. Ďalej sa Triaba zrieka akýchkoľvek vyjadrených alebo implikovaných záruk, vrátane, bez obmedzenia, neporušovania, predajnosti titulu alebo vhodnosti na konkrétny účel. Triaba nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na stránke alebo akékoľvek materiály alebo obsah v nej obsiahnuté budú neprerušované alebo bez chýb, že chyby budú opravené, alebo že stránka alebo server, ktorý ju vytvára, budú opravené, alebo že Stránky alebo Server, ktorý ho sprístupňuje, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty. Triaba nebude v žiadnom prípade zodpovedná pod žiadnou teóriou o občianskoprávnych deliktoch, zmluvách, prísnej zodpovednosti alebo inej právnej alebo spravodlivej teórii za akýkoľvek ušlý zisk, stratené údaje, stratené príležitosti, náklady na krytie, príkladné, trestné, osobné zranenie / neoprávnenú smrť, osobitné náhodné udalosti. , nepriamych alebo iných následných škôd, z ktorých každá je týmto vylúčená dohodou strán bez ohľadu na to, či jedna zo strán bola informovaná o možnosti takejto škody.
 
Zmeny . Všetky informácie zverejnené na stránke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Zahŕňa to všetky aspekty týkajúce sa panelu, vrátane, ale nie výlučne, detailov o hranici vyplácania peňazí a peňažných hodnôt, ako aj platobných podmienok. Okrem toho sa tieto Zmluvné podmienky môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny urobíme tak, že ich zverejníme na Stránke a tí, ktorí sú ovplyvnení jej podmienkami, sú povinní pravidelne kontrolovať obsah webových stránok, aby sledovali zmeny.
 
Odškodnenie . Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovat a nebudete prisudzovať spoločnosti Triaba, jej zamestnancom, riaditeľom, úradníkom, agentom a zástupcom vinu z a voči akýmkoľvek nárokom tretích strán, požiadavkám, záväzkom, nákladom alebo výdavkom tretích strán, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov právneho zástupcu, vyplývajúcich z alebo súvisiacich s akýmkoľvek porušením týchto Zmluvných podmienok alebo platných právnych predpisov.
 
Obmedzenie zodpovednosti. Spoločnosť Triaba v žiadnom prípade nezodpovedá za stratu zisku, goodwillu alebo iných osobitných alebo následných škôd, ktoré utrpeli členovia stránky, klienti alebo iní v dôsledku činnosti alebo nečinnosti spoločnosti Triaba v rámci tejto dohody bez ohľadu na to, či možnosť vzniku takýchto škôd bola zdelená spoločnosti Triaba alebo mohla byť predvídaná spoločnosťou Triaba. Triaba nie je viazaná ani zodpovedná a respondent sa týmto zrieka akéhokoľvek nároku, žaloby alebo opravného prostriedku na akékoľvek škody, či už priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné, alebo straty, ktoré vyplývajú z účasti na prieskumoch ponúkaných členom panelu, alebo na použitie informácií, služieb alebo tovaru poskytnutých na Stránke alebo prostredníctvom tejto stránky, okrem prípadov, keď je takáto zodpovednosť stanovená zákonom. Všetci používatelia tejto stránky ďalej uznávajú, že Triaba neschvaľuje obsah reklám ani partnerských webových stránok, ani nepreberá zodpovednosť za správnosť materiálov v nich obsiahnutých, ani za porušenie práv duševného vlastníctva tretích strán, ktoré z nich vyplývajú, ani za podvody alebo iné zločiny nimi umožnené.
 
Všeobecné dodržiavanie zákonov . Všetci jednotlivci musia dodržiavať všetky platné zákony, stanovy, nariadenia a reguly týkajúce sa vášho používania stránky.
 
Upozornenie . Ak nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek oznámenia potrebné podľa tejto dohody budú zasielané e-mailom na príslušnú e-mailovú adresu pod záložkou Podpora (v prípade spoločnosti Triaba) alebo na e-mailovú adresu, ktorú jednotlivec poskytne spoločnosti Triaba v profile (jednotlivca), alebo inú adresu, ktorá je určená. Oznámenie sa považuje za doručené 24 hodín po odoslaní e-mailu, pokiaľ nie je odosielajúca strana informovaná o tom, že e-mailová adresa je neplatná. Prípadne môže Triaba podať individuálne oznámenie doporučene prostredníctvom pošty, ak je známa poštová adresa, predplatené poštovné a vyžiadané potvrdenie o vrátení na adresu poskytnutú spoločnosti Triaba pri registrácii. V takomto prípade sa oznámenie považuje za doručené 3 dni po dátume odoslania.
 
Arbitráž. Akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou sa riešia záväznou arbitrážou v súlade s všeobecne prijatými zásadami obchodnej arbitráže. Každá takáto diskusia alebo nárok sa bude rozhodovať individuálne a nesmie byť konsolidovaná v žiadnom arbitrážnom konaní s akýmkoľvek nárokom alebo sporom akejkoľvek inej strany. Arbitráž sa bude konať v Oslo, Nórsko a rozsudok o arbitrážnom náleze sa môže podať na ktorýkoľvek súd, ktorý má právomoc. Jednotlivec alebo Triaba môžu požiadať o akékoľvek predbežné alebo dočasné opatrenie od súdu príslušnej jurisdikcie v Osle, ktorý je potrebný na ochranu práv alebo majetku jednotlivca alebo spoločnosti Triaba až do ukončenia rozhodovacieho konania.Oddeliteľnosť. Ak ktorákoľvek časť týchto Zmluvných podmienok bude považovaná alebo vyhlásená za neplatnú alebo nevykonateľnú z akéhokoľvek dôvodu ktorýmkoľvek súdom príslušnej jurisdikcie, takéto ustanovenie bude neúčinné, ale nebude mať vplyv na žiadnu inú časť týchto Zmluvných podmienok.
 
Všeobecné. Tieto Zmluvné Podmienky sa riadia vo všetkých ohľadoch zákonmi Nórska bez uvedenia do platnosti danej krajine v prípade kolízie právnych predpisov. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných Podmienok považované za neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude zrušené a zostávajúce ustanovenia budú uplatnené. Nadpisy sú určené len na referenčné účely a v žiadnom prípade nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani neopisujú rámec alebo rozsah takejto sekcie. Naše nečinnosť v súvislosti s porušením zo strany vás alebo iných osôb sa neobmedzuje naše právo konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Tento dokument stanovuje úplné porozumenie a dohodu medzi nami vo vzťahu k predmetu tohto dokumentu.
 
Otázky. Ak máte otázky ohľadne týchto Zmluvných Podmienok, kontaktujte nás prosím písomne poštou na adrese: Triaba Panel, c/o Frode Lorentzen, Lyngveien 2b, 1433 Ås, Norway alebo e-mailovo: support(at)triaba.com

Zúčastnite sa na anketách (Na základe podmienok používania spoločnosti Cint.com) :
Keď ste pozvaní, aby ste sa zúčastnili na ankete na základe vašich profilových informácií. Vaša účasť na ankete je vítaná. Radi by sme Vás informovali o podmienkach týkajúcich sa vašej účasť na ankete. Tieto Podmienky účasti na anketách (ďalej len „Podmienky“) sú platné spolu so zmluvnými podmienkami spoločnosti Triaba a so špecifickými podmienkami pre jednotlivé ankety. Upozorňujeme, že Vaša ďalšia účasť na anketách bude predstavovať Vaše prijatie týchto Podmienok, ako aj tie, ktoré sú obsiahnuté v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak s týmito Podmienkami alebo akoukoľvek ich časťou nesúhlasíte alebo nemáte na to zákonné oprávnenie, nezúčastňujte sa ankety.

Podmienky účasti na anketách
Vašou účasťou na akete a využívaním anketovej stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky, ako aj akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na vašu účasť vrátane akejkoľvek dohody medzi Vami a vlastníkom panela. Účasť na ankete a Vaše používanie anketovej stránky musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi.
Účasťou na ankete súhlasíte s tým, že budete vždy poskytovať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o Vás, keď budete vyzvaní. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, nebude Vaša účasť na ankete považovaná za platnú a následne neobdržíte žiadne získané body alebo akékoľvek iné odmeny za Vašu účasť. Okrem toho môže Vlastník Panelu ukončiť Váš členský účet a odmietnuť akúkoľvek aktuálnu alebo budúcu účasť na anketách (alebo ich časti).

Survey Speeding
Z bezpečnostných dôvodov a pre overovanie môže mať anketa odhadovaný čas potrebný na dokončenie. Ak anketu dokončíte v čase, ktorý sa líši od odhadovaného času, je možné, že bude anketa považovaná za nedokončenú a neobdržíte žiadne odmeny za Vašu účasť. Okrem toho môže Vlastník Panelu ukončiť Vaše členstvo.

Kontrolné Otázky
Prieskum môže zahŕňať rovnaké alebo podobné otázky viackrát, alebo vyžadovať, aby ste si vybrali konkrétnu odpoveď (tzv. údený sleď), aby sme sa uistili, že ste úprimný a/alebo ste pozorne prečítali všetky otázky ankety. Ak Vaše odpovede na otázky tohto druhu naznačujú, že nie ste úprimný a/alebo nečítate pozorne všetky otázky ankety, nebude Vaša účasť na ankete považovaná za platnú a následne neobdržíte žiadne odmeny za Vašu účasť. Okrem toho môže byť Vaše členstvo ukončené a Váš účet vymazaný.

Otvorené Otázky
V ankete môže byť sekcia, v ktorej je nutné, aby ste Vaše odpovede napísali (namiesto výberu odpovede zo zoznamu odpovedí). Ak sa Vaše odpovede na otvorené otázky obsahujú nevhodné vyjadrenia alebo sa netýkajú otázky, nebude Vaša účasť na ankete považovaná za platnú a následne neobdržíte žiadne odmeny za Vašu účasť. Okrem toho môže byť Vaše členstvo ukončené a Váš účet vymazaný.

Vaše Správanie
Účasťou na prieskume alebo používaním Anketovej Stránky súhlasíte s tým, že:(i) nebudete narušovať, nebudete zasahovať do bezpečnosti alebo inak zneužívať službu alebo Anketovú Stránku alebo akékoľvek služby, systémové zdroje, účty, servery alebo siete pripojené alebo prístupné prostredníctvom Ankety alebo Anketovej Stránky alebo pridružených alebo prepojených stránok;(ii) nebudete narušovať alebo zasahovať do akéhokoľvek užívania ankety alebo anketovej stránky alebo pridružených alebo prepojených stránok iným užívateľom;(iii) nebudete vkladať, odosielať alebo inak prenášať prostredníctvom ankety alebo anketovej žiadne vírusy alebo iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory, počítačové programy alebo kódy; (iv) nebudete používať alebo sa pokúšať používať účet, službu alebo systém iného užívateľa bez autorizácie, alebo vytvoriť alebo používať falošnú identitu v prieskume alebo na lokalite prieskumu; (v) nebudete prenášať prostredníctvom ankety alebo anketovej stránky žiadne spamy, reťazové správy, nevyžiadanú poštu alebo iný typ nevyžiadaných alebo hromadných e-mailov; a(vi) nebudete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k ankete alebo k anketovej stránke alebo k častiam ankety alebo anketovej stránky, ktoré sú obmedzené na všeobecný prístup.

Okrem toho súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za akcie a komunikácie, ktoré sa vykonávajú alebo prenášajú na Váš účet alebo z Vášho účet, a že budete dodržiavať všetky platné zákony, ktoré sa týkajú Vášho použitia alebo činností v ankete alebo na stránke ankety.

Vypovedanie
Váš prístup k prieskumu alebo k stránke prieskumu môže byť kedykoľvek pozastavený alebo vypovedaný, ak nedodržíte tieto podmienky alebo akékoľvek iné podmienky vzťahujúce sa na Vašu účasť, alebo v prípade, že sa zúčastníte prieskumu alebo použijete stránku prieskumu nezákonným spôsobom alebo iným spôsobom, ktorý je škodlivý pre nás, vlastníka panela, vlastníka prieskumu alebo akejkoľvek inej tretej strany.

Duševné Vlastníctvo
Ak nie je uvedené inak, všetky materiály, vrátane, bez obmedzenia, všetkých pojmov, textu, návrhov, grafiky, kresieb, fotografií, videoklipov, hudby a zvukov a všetkých ochranných známok, servisných značiek a obchodných názvov používaných v ankete a/alebo na anketovej stránke a ich výber a usporiadanie (kolektívne „obsah“) podliehajú právam duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, ochranných známok a patentov, alebo práva žiadať o ich registráciu kdekoľvek na svete, vlastníme alebo máme licenciu my, naši partneri, vlastník prieskumu alebo iné tretie strany, ktoré sú príslušnými vlastníkmi takéhoto duševného vlastníctva.

Žiadna licencia na používanie alebo reprodukciu Obsahu Vám nie je udelená a všetky práva duševného vlastníctva sú výslovne vyhradené. Žiadna licencia na používanie, prezradenie, prevzatie, kopírovanie, distribúciu alebo reprodukciu (vrátane uverejnenia na akejkoľvek webovej stránke, sociálnych médiách alebo blogu), ktorá je obsahom alebo predmetom obsahu, Vám nie je poskytnutá a všetky práva duševného vlastníctva v nej sú výslovne vyhradené. Upozorňujeme, že v prípade, že akékoľvek neoprávnené použitie akéhokoľvek Obsahu Vami bude objavené, môžu byť podniknuté právne kroky.

Na prieskume sa môžete zúčastniť a používať stránku prieskumu spôsobom, ktorý neporušuje práva duševného vlastníctva nás ani iných.

Pravidlá ohľadom bodovo založených odmenových programov
Ak chcete získať body, musíte dokončiť svoju účasť v prieskume. Nie je potrebná žiadna platba.
Počet bodov, ktoré je možné získať za anketu, sú zobrazené na začiatku ankety. Upozorňujeme, že ste zodpovedný za všetky dane alebo poplatky, ktoré môžu vyplynúť zo získaných alebo využitých bodov. Nebudeme v žiadnom prípade zodpovední za žiadne daňové dôsledky alebo povinnosti vyplývajúce zo získaných alebo využitých bodov alebo odmien.Vaša účasť na prieskume môže byť pozastavená, pozmenená alebo ukončená a akékoľvek získané body alebo odmeny môžu byť zrušené alebo pozastavené v prípade akéhokoľvek zneužitia alebo porušenia pravidiel, predpisov, podmienok a akýchkoľvek skreslení skutočnosti z Vašej strany. Za takýchto okolností nebudeme mať Voči vám žiadnu zodpovednosť.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Výslovne súhlasíte s tým, že Vaša účasť na prieskume a používaní a prehliadanie stránok prieskumu je na Vaše riziko. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, my, naši klienti, pridružené spoločnosti alebo iné tretie strany a naši a ich príslušní riaditelia, funkcionári, zamestnanci, zástupcovia, agenti, poskytovatelia obsahu tretích strán a poskytovatelia licencií neposkytujeme žiadne záruky, výslovné, implicitné alebo štatutárne, vrátane obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, že účasť na prieskume alebo použitie stránky prieskumu bude nepretržité alebo bezchybné, pokiaľ ide o výsledky, ktoré možno získať z Vašej účasti na prieskume alebo použitie stránky prieskumu, služieb v nej poskytovaných, alebo presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu akýchkoľvek informácií alebo služieb poskytovaných prostredníctvom prieskumu alebo stránok prieskumu, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
DO ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, MY, NAŠE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, TRETIE STRANY, ALEBO RIADITELIA, FUNKCIONÁRI, AKCIONÁRI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, ZMLUVNÍ DODÁVATELIA, NÁSTUPCOVIA ALEBO SPLNOMOCNENCI NEBUDÚ NIESŤ VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, V ŽIADNEJ VECI VO VZŤAHU K TEJTO DOHODE, ZA ŽIADNE VAŠE PRÍSPEVKY, ALEBO ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, MIMORIADNE, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ODKÁZANOSTI, STRATU ZISKOV, STRATU PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR ALEBO INÉ NEPRIAME ŠKODY AKOKOĽVEK SPÔSOBENÉ, BEZ OHĽADU NA TO ČI SME BOLI O PRAVDEPODOBNOSTI ALEBO MOŽNOSTI ICH VZNIKU UPOVEDOMENÝ ALEBO NIE.

Obmedzenie zodpovednosti a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti v týchto podmienkach platí bez ohľadu na formu konania, či už v zmluve, záruke, delikte, kvázi-delikte, prísnej zodpovednosti, nedbanlivosti alebo inom delikte a platí aj v prípade zásadného porušenia alebo porušení alebo zlyhania esenciálneho účelu zmluvy alebo zlyhania výhradného opravného opatrenia.

Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovat a nebudete prisudzovať nám a našim pridruženým spoločnostiam, inzerentom a iným tretím stranám, vrátane riaditeľom, funkcionárom, akcionárom, zamestnancom, zástupcom, zmluvným dodávateľom, nástupcom alebo splnomocnencom žiadnu vinu a zbavíte zodpovednosti voči akýmkoľvek škodám, výdavkom, záväzkom a stratám (vrátane, bez obmedzenia, právnych poplatkov), vyplývajúcich z nárokov tretích strán voči nám alebo určeným tretím stranám v súvislosti s Vašou účasťou na prieskume alebo Vašim užívaním stránky prieskumu alebo Vašimi príspevkami, alebo porušeniu týchto podmienok, do miery do akej boli takéto škody, výdavky, záväzky a straty spôsobené Vami.

Právo zmeniť a riadiť webovú stránku
Obsah stránky prieskumu sa môže zmeniť, obmedziť alebo ukončiť bez akéhokoľvek upozornenia.

Oddeliteľnosť a priraďovanie
Ak z akéhokoľvek dôvodu akýkoľvek bod alebo ustanovenie týchto Podmienok bude považované súdom za neplatnú, odporovateľnú alebo inak nevykonateľnú, takýto bod alebo ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšku týchto Podmienok a zvyšok týchto Podmienok bude vykladaný bez odkazu na nevykonateľný bod.
Tieto Podmienky nesmiete postúpiť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môže byť odmietnutý na základe nášho vlastného uváženia. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky môžeme kedykoľvek postúpiť bez predchádzajúceho upozornenia.